• siedziba: ul. adm. Józefa Unruga 30 B, 52-212 Wrocław
  • spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000060836
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP): 894-27-01-586
  • wysokość kapitału zakładowego: 50 000 PLN.